Cliëntenraad

De cliëntenraad van Better Life Thuiszorg is opgericht in november 2008. De vier leden ontvangen allen zorg van Better Life Thuiszorg of hebben ooit zorg gehad en hebben vanuit die positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg. Enkele leden hebben vroeger zelf in de zorg gewerkt en anderen hebben ervaring als bestuurder.

Deze combinatie maakt dat deze cliënten een goede kijk hebben op zorg en vanuit het 'cliëntperspectief'  kunnen aangeven wat cliënten belangrijk vinden. De leden van de cliëntenraad zijn gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich daarna al dan niet herkiesbaar stellen voor nogmaals een periode van vier jaar.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt drie tot vier keer per jaar met de directie en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van Better Life Thuiszorg. De raad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

 

Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling De cliëntenraad heeft advies uitgebracht over de informatievoorziening naar onze cliënten. Er is een aantal folders uitgebracht met informatie over bepaalde onderwerpen waaronder deze folder over de cliëntenraad. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt en de cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.

Notulen en jaarverslag

De cliëntenraadsvergaderingen worden vastgelegd in notulen. Aan de hand van de notulen wordt er ieder jaar een jaaroverzicht gemaakt van de activiteiten van de cliëntenraad. Dit jaaroverzicht maakt deel uit van het sociaal jaarverslag van de organisatie. Dit jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op 'Kies Beter'.

Hoe bereikt u de cliëntenraad?

De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door Better Life Thuiszorg.
U kunt zich schriftelijk wenden tot:

Better Life Thuiszorg BV
t.a.v. secretariaat cliëntenraad
Arie de Waalstraat 2a
1272 CB Huizen

Zelf lid worden van de cliëntenraad

Als u interesse heeft in deelname aan de cliëntenraad dan kunt u bellen met Better Life Thuiszorg BV. Telefoon (tijdens kantooruren) 035 - 52 888 91. U wordt dan geïnformeerd over de mogelijkheden en procedure van benoeming.