Beleid mantelzorg

Tekst n.a.v. FORORG0 mantelbeleid / versie 1 / datum: 4 augustus 2015

Inleiding: samen zorgen

Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van Better Life draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Kwaliteit van leven wordt o.a. bepaald door het hebben van zinvolle relaties. Mantelzorgers maken deel uit van het sociale netwerk van de cliënt. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. Daarnaast verandert de samenleving, de overheid treedt verder terug en cliënten moeten vaker een beroep doen op hun eigen netwerk. Better Life heeft beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, o.a. door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.

Definitie: wat is mantelzorg?

Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren aan elkaar geven. Mantelzorgers bieden zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Dit in tegenstelling met de inzet van een vrijwilliger die voort vloeit uit de wens om zich voor mensen in te zetten met wie hij op dat moment nog geen sociale relatie heeft.

Doel: kwaliteit van leven en hoogstaande zorg

Het beleid van Better Life is er op gericht dat ondersteuning door mantelzorgers en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aanvullen zodat dit ten goede komt aan zowel de kwaliteit van leven van de cliënt, als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Medewerkers nemen geen zorg of behandeling over die cliënten zelf of met inzet van hun mantelzorgers zelf kunnen. Voorwaarde daarvoor is een goede samenwerking: medewerkers van Better Life schatten de waarde van de ondersteuning door mantelzorgers op juiste wijze in, gaan respectvol en invoelend met de mantelzorgers om.

Beleid: in samenwerking met mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van cliënten. Zij hebben vaak een emotionele band die langere tijd bestaat en intensief is. Mantelzorgers hebben vaak veel ervaringsdeskundigheid opgedaan die zij ook na inzet van professionele zorg in de thuissituatie of na de verhuizing van de cliënt naar een verzorging- of verpleeghuis kunnen/willen/moeten blijven inzetten. In het bijzonder bij cliënten met cognitieve problemen zijn mantelzorgers veelal een informatiebron voor de professionals over de historische achtergrond van de cliënt. Daarnaast kunnen zij ook betrokken zijn bij het nemen van beslissingen over de zorg (indien zij vertegenwoordiger zijn).


Mantelzorgers en professionele zorgverleners bekijken echter per definitie de zorg vanuit verschillend perspectief. Mantelzorgers zijn in de eerste plaats partner, kind of hebben een andere relatie met de cliënt. Zij hebben naast de zorgtaken vaak ook nog een rol in het emotioneel ondersteunen en het behartigen van de belangen van de cliënt. Zij zijn zelf emotioneel betrokken bij hoe het met de cliënt gaat. Formele zorgverleners hebben naast hun menselijke betrokkenheid te maken met opgelegde kwaliteitskaders, richtlijnen en organisatorische beperkingen. Deze verschillende perspectieven en belangen kunnen conflicteren. Communicatie hierover met elkaar is essentieel.

Handelswijze: afstemmen en afspreken

De ondersteuning door en het betrekken van mantelzorgers begint bij de intake voor de zorgverlening. Dit bestaat uit het afstemmen van de zorg op de behoefte van de cliënt en de mantelzorger. Er worden concrete afspraken gemaakt over welke verzorging- en eventueel verpleegtaken de mantelzorger wil en kan uitvoeren. Afspraken en evaluaties worden altijd vastgelegd in het zorgleefplan van de cliënt.

Ondersteuning: voor mantelzorgers zelf!

De ervaring leert dat mantelzorgers bij dreigende overbelasting dikwijls te laat hulp inroepen. Om dit te voorkomen wordt op verschillende manieren bekendheid gegeven aan ondersteuningsmogelijkheden en vervangende zorg (respijtzorg).

 • Gelet wordt op vroegtijdige signalen van overbelasting bij mantelzorgers.
 • Rekening wordt gehouden met dat het verlenen van mantelzorg de relatie tussen cliënt en mantelzorger (wederzijds) onder druk kan zetten.
 • De ondersteuning van mantelzorgers wordt geïntegreerd in bestaande instrumenten:
 •  intake, evaluatie, zorgleefplan en cliëntdossier en multidisciplinair overleg.
 • Gevarieerde ondersteuningsmogelijkheden worden geboden, die tijdig, flexibel, toegankelijk en op maat zijn.
 • Er wordt aangegeven wat in noodsituaties gedaan kan worden.
 • Op basis van de verkregen informatie van en in samenspraak tussen de vaste contactpersoon en de mantelzorgers wordt indien van toepassing een aanbod van ondersteuning (emotionele steun, informatie en advies, praktische of instrumentele steun) ten behoeve van mantelzorgers bepaald.
 • Deskundigheid (m.b.t. de ziekte, zorg of behandeling van de cliënt) van de mantelzorgers wordt bevorderd. Dit leidt tot meer zekerheid bij hen en een afname van vragen, ook op langere termijn.
 • Informatie over mantelzorgondersteuning buiten de zorginstelling (sociale kaart) wordt gegeven.

Borging: zorgleefplan

Voor de medewerker die belast is met de coördinatie rond de cliënt betekent dit:

 • De mantelzorger betrekken bij het opstellen van het zorgleefplan (onderdeel van het cliëntdossier) (Alleen bij toestemming van de cliënt).
 • De taken van de mantelzorg opnemen in het zorgleefplan.
 • De behoefte aan ondersteuning inventariseren (cliënten informeren over het centrum mantelzorg)
 • De mantelzorger een passend aanbod aan ondersteuning bieden.
 • Bovengenoemde punten opnemen in de evaluatie en voorbereiding van de cliëntbespreking in het MDO en vastleggen in het cliëntdossier.

 


Download het Beleid Mantelzorg
(pdf opent in nieuw venster)

 

 

 

DOWNLOAD

Beleid Mantelzorg

(pdf opent in nieuw venster)